برخی از گواهینامه ها

درباره طرح گستر

کيفيت در گروه صنعتي طرح گستر به معني سطحي از ارائه محصولات است که سبب وفاداري مشتريان به اين شرکت و تداوم همکاري هاي متقابل در جهت توسعه و ارتباط في مابين مي گردد . لذا اين شرکت در حيطه توليد انواع ظروف پلاستيکي (بهداشتي و دارويي) فعاليت دارد و به جهت حصول اطمينان از دستيابي به بالاترين سطح کيفيت مورد نظر مشتريان خود وحذف موانع و دستيابي به ضايعات صفر و بهينه سازي منابع انساني ، خط ومشي کيفيت خود را پس از بازنگري در راستاي اهداف زير اعلام مي دارد :

1-افزايش درصد سفارش توليد و درصد تحقق برنامه توليد
2-افزايش حجم ريالي فروش
3-کاهش درصد توقفات برنامه ريزي نشده و ضايعات توليد
4-ارتقاء سطح کمي آموزش پرسنل
5-ارتقاء سطح انگيزشي پرسنل
6-افزايش سطح رضايت مندي مشتري
7-توسعه تکنولوژی توليد
8-تحويل به موقع

درراستاي ارتقاء اهداف فوق و با درنظر داشتن اصل بهبود مستمر ، درجهت ارتقاء فرهنگ کيفيت در اين سازمان سيستم مديريت خود را بر مبناي استاندارد پايه ريزي نموده و هم اکنون مي کوشيم تا با ارتقاء و تثبيت اين روند علاوه بر آن که از کفايت وکارايي اين نظام جامع اطمينان حاصل نماييم ، مي توانيم به فکر توسعه بازار و مشتريان خود باشیم .
ازاين رو اينجانب تورج بانوا مدير عامل سازمان نقطه عطفي را در محدوده کاري پرسنل گروه صنعتي طرح گستر متصور مي شوم که سرآغازي براي حصول به مراحل عاليتر کيفيت و ارتقاء اهداف شرکت درراستاي توليد با کيفيت مطلوب مي باشد که لزوم مشارکت وتعهد آنان در جهت اجراي اثر بخش کليه موارد و تحت کنترل گرفتن سیسیتم بيش از پيش طلب مي نمايد .

محصولات گروه صنعتی طرح گستر